โครงการบรรยายสาธารณะว่าด้วยแรงงานและการประกอบการในสังคมประชาธิปไตย (รายละเอียดไฟล์แนบ)  
 
 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มูลนิธินิคม จันทรวิทุร


  1. เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาแรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนแก้ปัญหาในสังคม

  2. ริเริ่มและเสนอแนะการพัฒนานโยบายและกฎหมายแห่งรัฐ

  3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาการวิจัย การศึกษาและกิจกรรมวิชาการ

  4. ส่งเสริมให้บุคคลและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทำคุณงามความดีแก่ประชาชนและสังคมและให้รางวัลเงินทุนและประกาศเกียรติคุณ

  5. สนับสนุนให้บุคคล องค์การ และเครือข่ายต่างๆทางสังคม ได้รับการพีชัฒนาให้สามารถกระทำหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

  6. ให้ทุนการศึกษาและรางวัลวิจัยสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและบุคคลต่างๆ

  7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
   กฏหมายประกันสังคมในประเทศไทย 
   สรุปผลการดำเนินงาน 
   โล่ประกาศเกียรติคุณของศาสตร์ตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   "หัวหอกเชิงรุก พรบ.ประกันสังคม" 
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ 
   ชีวิตคือตำนาน ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร 

 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2556  
 
 
   ประกันสังคมไทยภายใต้บริบทความมั่นคงทางสังคม : 25 ปี ที่ผ่านมากับ 25 ปีในอนาคต 
   วิกฤต โอกาส และอริยวิถีการเมืองไทย: ข้อเสนอต่อประชาชนและขบวนการสหภาพแรงงาน 
   สรุปผลการสัมมนาเรื่อง แรงงานกับการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015  
   รัฐสวัสดิการกับสังคมสวัสดิการ : มุมมองทางทฤษฎี  
   ความรู้พื้นฐานว่าด้วยรัฐสวัสดิการและสวัสดิการสังคม 
ดูทั้งหมด >>
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   อาจารย์ป๋วยกับจริยะธรรมในการพัฒนา 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง 
    อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย 
   อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน 
   อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน 
   ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
   ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง 
   ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com